Main menu

Alfabet kredytowy

B

BIK – Biuro Informacji Kredytowej, informator kredytowy dla klientów. Więcej informacji znajdziesz na stronie BIK .

C

Cesja – przeniesienie wierzytelności; umowa, przez którą wierzyciel przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią. Osobę przenoszącą swoją wierzytelność nazywa się cedentem, a osobę przyjmującą czyjeś prawa – cesjonariuszem. Cesja wierzytelności – stosowana jako zabezpieczenie kredytu polega zabezpieczeniu wierzytelności banku w formie umowy między bankiem a klientem. Kredytobiorca ceduje na bank swoją wierzytelność wobec osoby trzeciej. … Czytaj więcej

D

Deklaracja wekslowa – deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem dotyczące spełnienia weksla.

H

Hipoteka – ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do sądu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank udzielający kredytu. W bankowości hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności banku przede wszystkim kredytów hipotecznych. Wyróżnia się trzy rodzaje hipotek: hipoteka łączna – obciążenie kilku … Czytaj więcej

I

Inwestycja – przedsięwzięcie podejmowane przez kredytobiorcę realizowane przy wykorzystaniu kredytu.

K

Kapitalizacja odsetek – dopisywanie należnych odsetek do zadłużenia z tytułu np. zaciągniętego kredytu. Kapitalizacja powoduje zwiększanie się zadłużenia. Karencja – okres zawieszenia spłaty kapitału kredytu, w tym okresie kredytobiorca spłaca jedynie odsetki. Kredytobiorca – osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do spłaty wierzycielowi długu pieniężnego. Zobowiązania te w relacji kredytobiorca-bank wynikają głównie z umów cywilnoprawnych i … Czytaj więcej

L

LIBOR – stawka Libor dla terminów 1M, 3M, 6M, 12M z rynku międzynarodowego, ustalona przez British Bankers Association, przyjęta w banku jako stopa referencyjna dla potrzeb ustalenia oprocentowania kredytów w walutach wymienialnych: USD, CHF, EUR.

N

Nieruchomość – grunt, części składowe gruntu oraz budynki i lokale stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Nieruchomości o charakterze zabytkowym – nieruchomość wpisana do rejestru zabytków lub objęta ewidencją zabytków. Nieruchomość o charakterze użytkowym … Czytaj więcej

O

Okres kredytowania – okres od dnia uruchomienia środków do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami. Okres odsetkowy – okres obowiązywania stopy zmiennej lub stałej odpowiednio do postanowień umowy, dla którego ustalona jest każdorazowo podstawowa stopa procentowa. Okres przejściowy – okres obowiązywania zabezpieczenia przejściowego ustanowionego do momentu uzyskania prawomocnego oraz prawidłowego wpisu hipoteki na rzecz … Czytaj więcej

P

Poręczenie – rodzaj zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w razie gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym w umowie terminie. Przejściowe zabezpieczenie – zabezpieczenie stosowane przez Bank do momentu uzyskania podstawowego pełnego zabezpieczenia hipotecznego, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym. Przeniesienie do … Czytaj więcej

R

Rachunek kredytu – rachunek, na którym prowadzi się ewidencje zadłużenia w całym okresie kredytowania. Rata kredytu – rata kredytu i odsetki naliczone w okresie odsetkowym, a w okresie karencji odsetki naliczone od wykorzystanego kredytu. Raty annuitetowe – równe raty obejmujące spłatę kapitału i odsetek. W miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej … Czytaj więcej

S

Spłata ratalna – okres, w którym kredyt spłacany jest w formie rat odsetkowo-kapitałowych.

T

Transza – część kwoty kredytu wypłacana zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem.

U

Umowa – umowa o udzielenie kredytu lub pożyczki. Ubezpieczenie kredytu – jedna z form przejściowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności. W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, ubezpieczający zaś jest zobowiązany do przedstawienia warunków umowy kredytu.

W

Weksel – papier wartościowy zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie. Weksel in blanco – zawiera tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co najmniej podpisany przez wystawcę wraz z deklaracją wekslową jest przyjmowany do zabezpieczenia bankowi zwrotu kredytu. Dla jego ważności wystarczy podpis kredytobiorcy na … Czytaj więcej

Z

Zabezpieczenie przejściowe – zabezpieczenie stosowane przez bank do momentu uzyskania podstawowego, pełnego zabezpieczenia hipotecznego, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zadłużenie – kredyt oraz inne należności podlegające zapłacie przez kredytobiorcę. W tym odsetki i inne koszty określone w umowie. Zdolność kredytowa – zdolność kredytobiorcy przy danych dochodach do obsługi spłaty kredytu wraz z … Czytaj więcej