Main menu

H

Hipoteka – ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do sądu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank udzielający kredytu. W bankowości hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności banku przede wszystkim kredytów hipotecznych. Wyróżnia się trzy rodzaje hipotek:

  • hipoteka łączna – obciążenie kilku nieruchomości w celu zabezpieczenia jednej wierzytelności,
  • hipoteka kaucyjna – zabezpiecza do określonej sumy wierzytelności, których wysokość w chwili powstania hipoteki nie jest ustalona, oraz wierzytelności z weksli,
  • hipoteka przymusowa – powstaje na żądanie wierzyciela i zabezpiecza wierzytelności stwierdzone tytułem egzekucyjnym.

Comments are closed.