Main menu

O

Okres kredytowania – okres od dnia uruchomienia środków do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Okres odsetkowy – okres obowiązywania stopy zmiennej lub stałej odpowiednio do postanowień umowy, dla którego ustalona jest każdorazowo podstawowa stopa procentowa.

Okres przejściowy – okres obowiązywania zabezpieczenia przejściowego ustanowionego do momentu uzyskania prawomocnego oraz prawidłowego wpisu hipoteki na rzecz banku.

Okres spłaty – okres od dnia spłaty pierwszej raty kapitału do dnia ostatecznej spłaty kredytu wraz z odsetkami zgodnie z umową kredytu.

Operat szacunkowy – sporządzony w formie pisemnej przez rzeczoznawcę majątkowego raport, w którym jako cel wyceny podano określenie wartości nieruchomości zabezpieczającej wierzytelność banku (hipoteka).

Okres wykorzystania kredytu – okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu.

Comments are closed.