Main menu

W

Weksel – papier wartościowy zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie.

Weksel in blanco – zawiera tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co najmniej podpisany przez wystawcę wraz z deklaracją wekslową jest przyjmowany do zabezpieczenia bankowi zwrotu kredytu. Dla jego ważności wystarczy podpis kredytobiorcy na urzędowym formularzu. Z reguły nie wypełnia się kwoty i daty płatności, nie jest bowiem ona znana w momencie wystawienia, nie jest również znana wymagalna na dzień płatności weksla kwota kredytu wraz z odsetkami

WIBOR – stopa WIBOR dla terminów 1M, 3M, 6M, 12M z rynku międzybankowego, przyjęta w banku jako stopa referencyjna dla potrzeb ustalenia oprocentowania kredytów złotówkowych.

Wierzyciel – osoba fizyczna lub prawna uprawniona do otrzymania od dłużnika należności w postaci świadczenia pieniężnego.

Comments are closed.